Acceptance and Commitment Therapy (ACT): En Djupdykning

Acceptance and Commitment Therapy, även känt som ACT, är en modern psykoterapeutisk metod som fokuserar på att hjälpa människor att hantera sina känslor och tankar på ett mer hälsosamt sätt samtidigt som de tar steg mot att leva ett meningsfullt liv. Genom att kombinera aspekter av mindfulness och beteendeanalys, erbjuder ACT en unik ram för att hantera psykiskt lidande och främja personlig tillväxt. I denna artikel kommer vi att utforska grunderna i ACT, dess principer och hur det skiljer sig från andra terapiformer, särskilt kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vad är ACT?

ACT är en förkortning av ”Acceptance and Commitment Therapy,” och den grundläggande idén bakom denna terapiform är att acceptera det som man inte kan förändra och att aktivt engagera sig i att förändra det som går att förändra. Terapin syftar till att hjälpa individer att bygga upp psykologisk flexibilitet, vilket innebär att kunna hantera negativa känslor och tankar på ett mer konstruktivt sätt samtidigt som man arbetar mot sina personliga värden och mål.

Vad är ACT-modellen?

ACT-modellen består av sex centrala processer:

 1. Acceptans: Att öppet och medvetet omfamna ens känslor, tankar och upplevelser utan att försöka förändra eller undertrycka dem.
 2. Kognitiv Defusion: Att observera sina tankar och känslor från ett distanserat perspektiv, snarare än att identifiera sig med dem.
 3. Närvaro: Att vara medvetet närvarande i nuet genom mindfulness-övningar för att minska ”autopilot”-beteenden och främja medveten närvaro.
 4. Värderingar: Att identifiera sina viktigaste livsvärden och använda dem som en kompass för att guida sina beslut och handlingar.
 5. Åtaganden: Att ta konkreta åtgärder som är i linje med ens värden och mål, trots eventuell obehag eller rädsla.
 6. Själv som Kontext: Att utveckla en ökad medvetenhet om sig själv som en oberoende och observerande medvetenhet som inte nödvändigtvis definieras av sina tankar och känslor.

Skillnaden mellan KBT och ACT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) och ACT delar vissa likheter men har också viktiga skillnader. KBT fokuserar på att förändra negativa tankemönster och beteenden genom att utmana och omstrukturera negativa tankar. ACT å andra sidan handlar mindre om att förändra tankar och mer om att skapa en mer flexibel relation till dem. ACT betonar även vikten av att följa sina värden och att ta konkreta steg mot sina mål oavsett de negativa känslor som kan uppstå.

Hur går ACT till?

En ACT-session involverar vanligtvis följande steg:

 1. Bedömning: Terapeuten utvärderar klientens mål, värden och nuvarande situation för att skapa en individuell plan.
 2. Utbildning: Klienten lär sig om ACT:s grundläggande principer och hur de kan tillämpas i sitt liv.
 3. Övningar: Klienten deltar i olika övningar, inklusive mindfulness-övningar och kreativa uppgifter, för att öva på att hantera sina känslor och tankar.
 4. Utforskning av värden: Klienten identifierar sina viktigaste livsvärden och hur de kan integreras i beslut och handlingar.
 5. Åtagandehandlingar: Klienten väljer konkreta steg och åtgärder som är i linje med sina värden och mål, även om det kan vara obekvämt.
 6. Utvärdering: Klienten och terapeuten utvärderar framsteg och justerar vid behov behandlingsplanen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en kraftfull terapiform som fokuserar på att öka psykologisk flexibilitet och hjälpa människor att leva livet enligt deras värden och mål. Genom att kombinera acceptans, närvaro och åtagandehandlingar ger ACT en holistisk metod för att hantera psykiskt lidande och skapa meningsfull förändring. Skillnaderna mellan ACT och KBT ligger i deras fokus och tillvägagångssätt, där ACT betonar acceptans och engagemang gentemot värden. Om du överväger att utforska terapeutiska alternativ kan ACT vara en lovande väg att utforska.