Motiverande Samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod inom hälso- och sjukvården samt psykoterapi som syftar till att öka en persons motivation och beredskap för förändring. Genom att använda en stödjande och icke-konfronterande approach hjälper MI individer att utforska sina egna tankar och känslor kring förändring och att hitta sin egen inre motivation att ta steg mot positiva förändringar i sina liv.

Vad menas med MI?

Motiverande samtal är en samtalsteknik som utvecklades av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick på 1980-talet. Metoden är grundad på idén att förändring är mest framgångsrik när den kommer inifrån individen själv, snarare än att påtvingas utifrån. MI bygger på att skapa en empatisk och samarbetsvillig relation mellan terapeuten och klienten, där terapeuten fungerar som en guide snarare än en auktoritär expert.

Hur börjar man ett MI-samtal?

Ett MI-samtal börjar med att etablera en atmosfär av öppenhet, respekt och samarbete. Terapeuten skapar en trygg och icke-dömande miljö där klienten känner sig bekväm att dela sina tankar och känslor. Att visa empati och lyssna aktivt är avgörande för att bygga tillit och skapa en plattform för utforskande.

Hur går ett MI-samtal till?

  1. Engagemang och Utforskning: Terapeuten utforskar klientens tankar och känslor kring förändring. Genom att ställa öppna frågor och lyssna aktivt, hjälper terapeuten klienten att uttrycka sina egna mål och önskningar.
  2. Upplevelse av Inkonsekvens: Terapeuten hjälper klienten att reflektera över eventuella diskrepanser mellan deras nuvarande beteenden och deras värderingar eller mål. Detta hjälper klienten att se behovet av förändring mer tydligt.
  3. Uppmuntra Självförtroende: Terapeuten stärker klientens tro på sin förmåga att genomföra förändring genom att betona tidigare framgångar och styrkor.
  4. Utforska Anledningar till Förändring: Terapeuten hjälper klienten att identifiera personliga skäl till varför förändring kan vara värdefullt och hur det kan påverka deras liv positivt.
  5. Sammanfattning och Reflektion: Terapeuten sammanfattar vad som har diskuterats under samtalet och reflekterar tillbaka till klienten deras tankar och känslor för att säkerställa att förståelsen är korrekt.
  6. Planering för Handling: Om klienten är redo, utforskar terapeuten möjliga steg för förändring och hur dessa kan implementeras i vardagen.

När kan MI användas?

Motivational Interviewing kan vara användbart i en mängd olika sammanhang där en person står inför beslut om förändring, särskilt när det handlar om beteendeförändringar relaterade till hälsa och välbefinnande. Det kan användas för att hantera problem som rökning, övervikt, alkohol- eller drogmissbruk, kostvanor, och mycket mer. MI är också användbart inom hälso- och sjukvården för att hjälpa patienter att följa medicinska råd och behandlingsplaner.

Motivational Interviewing är en kraftfull metod som hjälper människor att utforska och stärka sin motivation för positiv förändring. Genom att bygga på samarbete, empati och självreflektion skapar MI en grund för att individer själva kan ta steg mot de förändringar de vill se i sina liv. Oavsett om det handlar om att förbättra hälsan eller hantera negativa vanor, kan MI vara en vägledande metod som uppmuntrar personlig utveckling på ett stödjande och icke-konfronterande sätt.